Отчети на Училищното настоятелство

ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-31.03.2016

ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ  
на Училищно Настоятелство при 49 ОУ Бенито Хуарес " НАДЕЖДА"  
за периода 01.01.2016 -31.03.2016  
Дата Описание на Дарението Вид  Дарение Предмет Стойност  
14 януари 2016 г. Дарение за Актова зала - декор и рамки картини  с условие за сумата да се разходи за Актова зала парично  2 300,00  
14 януари 2016 г. Дарение за Хореографски паралелки - части за костюми  с условие за сумата да се разходи за ученици от хореография парично  2 300,00  
29 януари 2016 г. Дарение за покупка на проектор за кабинета по история да се ползва от преподавателите по история предметно 935,00  
29 януари 2016 г. Дарение за покупка на караоке колона да се ползва от преподавателите в начален етап парично  350,00  
12 февруари 2016 г. Дарение за плувни аксесоари - Басейн за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес парично  1 614,70  
12 февруари 2016 г. Дарение за плувни коридори - Басейн за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес парично  3 120,00  
19 февруари 2016 г. Дарение за стативи и художествени материали за преподавателите по изобразително изкуство и изложба на учениците и р-н Подуяне предметно 1 025,41  
01 март 2016 г. Дарение за парапети на басейн обезопасяване  за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес парично  783,60  
21 март 2016 г. Дарителски суми ПАТРОНЕН ПРАЗНИК на училището за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес - награди и състезания парично  580,00  
      Общо 13 008,71  
           
  Дата на изготвяне: 22.03.2016г.        
    Председател на УН       
  Съгласно Вътрешните Правила на УН "Надежда" и Устава, / Явор Николаев Иванов /  
  в срок до 30.04.2016 - Контрална Родителска Комисия         
  с Председател г-жа Теодора Димитрова        
  ще извърши проверка на направените дарения,        
  в 49 ОУ Надежда.        
 

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

01.01.2015-31.12.2015 Г.

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
На Училищно Настоятелство при 49 ОУ - Бенито Хуарес "Надежда"
от 01.01.2015 до 31.12.2015
     
     
Номер наименование на перо сума
НАЛИЧНОСТ по Разплащателна сметка в левове към 31.12.2015г. 23212,85
ПРИХОДИ
1 Приходи от регламентирана дейност - Лятно училище 4250,00
2 Приходи от членски внос 16250,00
3 Приходи от други дарения без условия 1230,00
РАЗХОДИ 
1 Разходи за материали за нестопанска дейност 70,00
2 Дарения за художествени м.ли и консумативи 1065,86
3 Дарения за компютърна и офис техника и малоценни предмети 3328,88
4 Дарения за хореографски материали и костюми 2500,00
5 Разходи за награди на ученици 123,75
6 Дарения клуб Млад Кулинар 71,82
7 Дарения клуб Млад Художник 110,00
8 Дарения за учебни метериали и литература 122,50
9 Канцеларскси материали и консумативи Настоятелство 127,13
10 Разходи за външни услуги за хореографски паралелки 410,00
11 Транспортни услуги за превоз на деца по участия и конкурси 671,00
12 Разходи за лятно училище 2015 и хонорари Лятно училище 4250,00
13 Дарения и захранване на каси класове за малки нужди  2290,00
14 Административно-правни разходи и такси 182,00
15 Разходи за копирни усл и отпечатвана на материали  74,88
16 Други финансови разходи - банкови такси 135,43
     
21 Март 2016г. Пояснителна Информация !  
  Училищно Настоятелство при 49 ОУ Бенито Хуарес - Надежда, е Юридическо лице с нестопанска цел.Сдружението не разпределя печалба и не изплаща дивидент на своите членове и родителски активи.  
  Финансовия отчет е приет на 27.01.2016 г. от ОС на Родителите.  
     
     
  Председател на УН - / Явор Николаев Иванов /
     

 

ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014-31.12.2014

 

Булстат: 131246823      
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ - БЕНИТО ХУАРЕС -"НАДЕЖДА"
                                      период 01.01.2014 до 31.12.2014                          

 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума  лв. 
  Текуща
година
   
1.РАЗХОДИ  
1.1. Разходи за материали в т.ч. : 2 211,77
* игрални топки за начален курс 1 143,00
* микрофони концертна зала 600,00
* части хореографски костюми /за поли и шапки/ 252,00
* консумативи и канцеларски материали 216,77
1.2. Разходи за външни услуги : 3 021,98
*транспорт- състезание Фолклорна плетеница период 13-15.06.2014 2 052,00
*награди за ученици  969,98
1.3. Разходи за концертна дейност и изяви: 3 884,69
*декори и оформление 634,69
*общи дарения  3 250,00
1.4. Други разходи, в т.ч. : 548,00
*адвокатски възнаграждения и нотариуси 270,00
*банкови и финансови разходи 108,00
*извънредни разходи - траурен венец и букет на г-жа М.Николова 170,00
ОБЩО Разходи за 2014 9 666,44
   
   
   

 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума  лв.
  Текуща
година
Наличност от минали години 16 212,00
1.ПРИХОДИ  
1.1.Нетни приходи, в т.ч. : 11 363,00
*членски внос 5 297,00
*дарение от юл /ф-ма Шкода 1 000,00
*дарения от фл / концерти 5 066,00
*приходи от финансирания 0,00
*приходи от участия и награди 0,00
*други 0,00
   
   
   
   
   
   
   
   
ОБЩО Приходи от 2014 27 575,00
   
Остатък 31.12.2014 17 908,56
   
     
Дата на изготвяне на отчета: 31.01.2015г.   Председател:
    /Елица Благоева/