Стратегия за развитие

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 49. Основно училище

БЕНИТО ХУАРЕС“

                                                            2021 – 2024 г.                                                   

Стратегията за развитие на училището за периода 2021- 2024 г. е приета на заседание на педагогическия съвет

 (протокол № 6/01.03.2021 г.) и е утвърдена със заповед № РД-187/02.03.2021 г. на директора на училището