Нормативни документи

Заповед № РД 09-1251/03.09.2011 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед № РД 09-1252/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Наредба №3 за системата за оценяване

НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена