Ученически съвет

УСТАВ 

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

НА 49.  ОУ ”БЕНИТО ХУАРЕС ” – ГР. СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

І. Общи положения

1.Ученическият съвет /УС/ е доброволно ученическо обединение, орган на ученическото самоуправление. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребността от демократизиране на взаимоотношенията в съвременното училище.

2.Седалището на УС и адрес: гр.София, кв. Суха река, ул. Константин Фотинов 4.

3.В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

а/ Спазване на законите на Р. България

б/ Следване на традициите  на  49. ОУ ”Бенито Хуарес” – гр. София

в/ Демократичност

г/ Толерантност

д/Инициативност

4.С дейността си УС се стреми да постигне следните цели и задачи:

а/Да обединява и представлява учениците от училището.

б/Да дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

в/Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за решаването им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на училището.

г/Да стимулира ангажираността на учениците в общоучилищния живот, да съдейства за разнообразяване и подобряване организацията на свободното време на учениците, да участва в дейности, свързани с превенцията на негативни поведения, зависимости и др.

д/Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност, пряко участие в училищното самоуправление.

е/Да съдейства при необходимост за подобряване  взаимоотношенията между ученици – ученици и ученици – учители и др., като осъществява комуникация между учениците от една страна  и Ръководството на училището, Педагогическия съвет и/или Училищното настоятелство, от друга.

ж/Да осъществява  сътрудничество с други  ученически съвети.

ІІ. Основни органи на УС, права и задължения на членовете на УС.

1.Право на членство в ученическия съвет има всеки ученик, избран за представител на класа си /по демократичен начин – чрез  анкета, явен или таен избор, по решение на избиращите след запознаване с този Устав/. Учениците могат да търсят съдействие от педагогическия съветник и класните ръководители, председателя на УС в процеса на избор на ученическия съвет на класа.

2. Органите на управление на УС са:

1/ Общо събрание /ОСУС/,включващо всички членове на УС.

2/ Управителен съвет.

3.Общото събрание:

а/ Заседава най-малко един път  на всеки 2 месеца или по-често.

б/ Заседава извънредно при решение на Управителния съвет.

4.Общото събрание включва всички представители на  класовете в училището от 5 клас до 7 клас. Всеки представител на паралелка има право на глас.

5.Общото събрание:

а/ Гласува устава на УС и прави евентуални промени в него.

б/ Избира и утвърждава Управителен съвет /Ус/ за срок от една учебна година.

в/ Приема програма за годишната дейност на УС.

г/ Представя свои предложения при изработването на Правилника за дейността на училището /раздел Права и задължения на учениците/, Годишния план на училището /раздел Извънкласни дейности/.

д/Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност.

е/Приема новите членове, освобождава и изключва такива при необходимост, съгласно правилата посочени в този Устав

ж/Член на ОСУС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

з/Обсъжда, дискутира и подпомага  разрешава проблеми, касаещи учениците и училището.

5.Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове.

6.Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите при явна или тайна форма на гласуване.

7.За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол.

8.Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една учебна година.

9.Управителният съвет:

а/ Ръководи  дейността на УС.

б/ Представлява УС на училищно, областно и национално ниво.

10.Управителният съвет изготвя и предлага на гласуване програмата за годишната дейност на УС на Общото събрание .

11.Управителният съвет се състои от: председател, заместник-председател, секретар, представители на випуск 5, 6, 7 класове/

12.Председателят:

а/ Ръководи срещите и контролира дейността на УС.

б/ Ръководи и координира работата на Управителният съвет.

в/ Представлява Ученическия съвет на срещите с  други ученически съвети.

г/ Представлява УС пред училищното ръководство и изразява официалното мнение на УС и взетите от него решения на Педагогическите съвети.

д/Изготвя отчета на Управителния съвет за годишната дейност на УС и го представя на Общото събрание в края на учебната година.

13.Заместник-председателят подпомага дейността на председателя и изпълнява функциите на председателя при негово отсъствие.

14.Секретарят:

а/Води протокол за всяка среща в Протоколната книга.

б/Води отчет за присъствията  на членовете на УС.

в/Информира учениците за предстоящите срещи на Обикновените и на Общите събрания

г/Съхранява всички документи на УС.

15.Всички длъжности в УС имат мандат една година. Избират се на Общо събрание в началото  на учебната година.

16.Настоящият списък от длъжности може да бъде изменян след обсъждането и гласуването им от УС.

17.Всеки член има право:

а/ Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет.

б/Да предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УС.

в/Да предлага промени в настоящия устав на Общото събрание.

18.Всеки член е длъжен:

а/ Да участва в заседанията на УС.

б/ Да спазва настоящия устав.

в/ Да изпълнява решенията на Общото събрание.

г/ Да съдейства за постигането на целите на УС.

д/ Да изразява мнението на своите съученици.

19.Членовете нямат право:

а/ Да нарушават добрия тон и да пречат на работата на УС.

б/ Да работят против интересите на училището.

20.Прекратяване на членство е възможно:

а/по собствено желание на ученика ,като изложи мотивите за това.

б/при завършване на 49 ОУ ”Бенито Хуарес”.

в/по искане  на мнозинството от съответната паралелка, която ученикът представлява, с предварителна обосновка.

г/при грубо нарушаване  на този устав, при уронване  престижа на училището и УС,

д/При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС  ,като представителят на класа се лишава от право да участва като кандидат при нови   избори.

е/Една паралелка  може да бъде лишена от право на членство в УС до края на учебната година при три поредни отсъствия от заседания  на   нейните  представители.

21.Представителят на всяка паралелка  има следните права  и задължения  извън пряката дейност  в УС:

а/да участва активно в провеждане на часа на класа;

б/да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.

в/да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този Устав;

г/да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;

д/да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за да изяви своите собствени възгледи, да даде предложения или да участва в други действия според този Устав;

22.УС в своята дейност взаимодейства с:

а/Педагогическия съветник, класните ръководители;

б/ Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

в/Училищното настоятелство;

г/Ученическите съвети на други училища;

д/Извънучилищни институции, организации, фирми и др, имащи отношение към подрастващите .