Обществена поръчка

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 49-то основно училище "Бенито Хуарес", гр. София от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за периода 2020 – 2021г.”

СЪОБЩЕНИЕ