Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

49 - то Основно училище „Бенито Хуарес“ 

Работи по проект на МОН BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ дейност 1 и 2

 

·         Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

·         Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.