Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ. „ Б.Хуарес“ – „НАДЕЖДА“

С Председател:

 ЯВОР ИВАНОВ  

 Членове на Управителен  съвет:

1.Галя Радева

2.Наталия Перон

 

ОТНОСНО  ПИСМО  НА ,

Министъра на образованието Красимир Вълчев,

 От 11 септември (№9107-221/11.09.2017) до всички директори чрез 28-те регионални управления на образованието, в което казва ясно какви са правилата, кое е позволено и кое нарушава закона.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ Б.Хуарес – НАДЕЖДА ,

ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ  МАСОВАТА И ПОРОЧНА ПРАКТИКА НА РЕДИЦА УЧИЛИЩА И НАСТОЯТЕЛСТВА и КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯ И СПАЗВА ИЗЯВЛЕНИТО И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Набирането на средства  под формата на дарения става при доброволност и лична воля на дарителя.

КАТЕГОРИЧНО УН при 49 ОУ НАДЕЖДА , не е търговско дружество и не извършва скрита стопанска дейност , както не разпределя и не изплаща печалби и дивиденти , ясно и категорично видимо в УСТАВА И УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА УН НАДЕЖДА.

Поради което прилагаме и извадка от действащия закон.

 

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г

Глава седемнадесета.

НАСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.