За вас, седмокласници...

 

Насочване на ученици по документи за учебната 2019/2020 г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2019-2020 година:

  • Български език и литература - 09 юни 2020 г.
  • Математика - 11 юни 2020 г.
  • Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2020 г. 

съгласно   Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.) 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование